Stanice technické kontroly a měření emisí Jindřichův Hradec

Legislativa

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek

Zákon č.56/2001 ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Časová platnost technické prohlídky podle zákona 56/2001 Sb. - jak často přistavit vozidlo?

 • 2 roky
  osobní automobil, nákladní automobil kat. N1 přívěsný vozík kategorie O1 (s nájezdovou brzdou) + kategorie O2, motocykl kategorie LC – dříve L3
 • Každý rok
  nákladní automobil kategorie N2/N3, autobus kategorie M2/M3, přívěs, návěs kategorie O3/O4, taxislužby, vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják)
 • Každé 4 roky
  přívěsný vozík kategorie O1 (bez nájezdové brzdy), motocykl kategorie L (bez rozdílu objemu) a zvláštní vozidlo kategorie TCR (nepřekračuje konstrukční rychlost 40 km/h)

Provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky

 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny v každé STK.
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 • Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.
 • O výsledku pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky "Protokol o technické prohlídce". Výsledek technické prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.
 • V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která je určená pro danou kategorii vozidel.
 • K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.
 • Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.

Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:

 1. technický průkaz vozidla
 2. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 3. protokol o měření emisí s kladným výsledkem
 4. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce

Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.

Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.

Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel

(Převod ojetého, již registrovaného vozidla)

Změna provozovatele vozidla – přeregistrace nebo-li převod ojetého, již registrovaného vozidla v registru silničních vozidel mezi prodávajícím a kupujícím se provádí v místně příslušném registračním místě kde má prodávající provozovatel vozidlo zaregistrováno.

K žádosti se dokládá:

 • platný doklad totožnosti
 • plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného
 • v případě převodu vlastnického práva :
  • osvědčení o registraci vozidla část. II (technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV
  • Protokol o evidenční kontrole vozidla který není starší než 14 na osobu provozovatele nebo vlastníka, který bude zároveň provozovatelem – na nového provozovatele
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
 • v případě přechodu vlastnického práva:
  • doklad o nabytí vlastnického práva k
  • další doklady k vozidlu, jsou-li
 • doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 • poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o
 • doklady vlastníka provozovatele

Doklady předkládané k žádostem v registru

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR)
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci a pod.,

Právnická osoba:

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele do registru vozidel
 • platný doklad totožnosti

Provozovatel vozidla (pokud je odlišný od vlastníka):

 • zplnomocnění při zastupování, písemná plná moc zapisovaného vlastníka, se souhlasem k provedení požadovaného úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu)
 • ostatní doklady stejně jako vlastník.

Žadatel uhradí při registraci vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tabulku s registrační značkou je provozovatel vozidla povinen umístit na vozidlo.

Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor dopravy